Välj en sida

Svenskt namn: En påfågelsmask
Latinskt namn: Sabellidae

I Sverige finns det cirka 20 stycken arter av påfågelsmaskar. Gruppen kännetecknas av att de har en tentakelkrona som de filtrerar ut näringspartiklar ur vattnet med. Påfågelmaskar lever i lerrör på varierande typer av bottnar. Vissa arter sitter fast med ena ända av lerröret mot en klippväg medan andra lever i skalgrus eller är nedstuckna i lerbotten. Exemplaret på bilden är cirka 1 cm långt, men det finns andra arter som blir flera dm långa. Den här typen av havsborstmask är det inte ovanligt att man ser i akvarier då de sticker ut sin stora tentakelkrona när de äter. På tentakelkronan har de ofta små ögon, av samma typ som finns hos insekter, så kallade sammansatta ögon. Med dessa ögon kan de snabbt reagera på om till exempel en fisk kommer i närheten. Då drar de snabbt ner sin tentakelkrona in i det skyddande röret.

Latin name: Sabellidae
In Sweden there are approximately 20 different species of fan worms. The group is identified by a crown of tentacles which are used to filter nutrients from the water. Fan worms live in tubes made of mud or clay and can be found in various types of bottom sediments. Some species attach one end of their tube to a rock wall while others live in shell gravel or in muddy bottoms. The individual on this picture is approximately 1 centimeter long, but there are other species that can become several decimeters long. This type of polychaete is usually seen in aquariums. There you can see their crown of tentacles reaching out to filter feed. The crown of tentacles often have small eyes. Eyes of the same type as seen in insects, so called compound eyes. These eyes can react very fast if for example there is a fish approaching, or another danger. They then pull their crown of tentacles back into their protective tube.